इतर

Sr No Photo Staff Name Designation Department Biodata
1 प्रा. देशमुख एच. बी. - (ग्रंथपाल) ग्रंथालय विभाग
2 श्री. जाधव एस. डी. - (ग्रंथालय लिपिक) ग्रंथालय विभाग
3 श्री. मुळे पी. एस. - (ग्रंथालय परिचर) ग्रंथालय विभाग
4 श्री. चव्हाण एल. एस. - (ग्रंथालय परिचर) ग्रंथालय विभाग
5 श्री. वाघमारे यु. बी. - (ग्रंथालय परिचर) ग्रंथालय विभाग
6 श्री. कव्हळे ओ. एन. - (ग्रंथालय परिचर) ग्रंथालय विभाग
7 श्री. बुधवांत आर. जी. - (ग्रंथालय परिचर) ग्रंथालय विभाग
8 श्री. एस. आर. गिर्हे - (ग्रंथालय परिचर) ग्रंथालय विभाग
9 श्री. पोटे बी. एस. - (सेवक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
10 श्री. सय्यड ए. ए. - (सेवक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
11 श्री. खरात के. एन. - (सेवक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
12 श्री. गिर्हे एस. एन. - (सेवक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
13 श्री. हाणवते डी. बी. - (सेवक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
14 श्री. शिंदे जी. एस. - (सेवक) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
15 श्री. आकात एन. आर. - (प्रयोगशाळा सहाय्यक) प्रयोगशाळा कर्मचारी
16 श्री. ठोकरे एम. डी. - (प्रयोगशाळा सहाय्यक) प्रयोगशाळा कर्मचारी
17 श्री. राठोड व्ही. जी. - (प्रयोगशाळा सहाय्यक) प्रयोगशाळा कर्मचारी
18 श्री. नेवरे एम. एन. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
19 श्री. बोंगरे जी. व्ही. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
20 श्री. राठोड व्ही. पी. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
21 श्री. पाटील बी. एच. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
22 श्री. घातूळ जे. एस. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
23 श्री. निरवळ व्ही. यू. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
24 श्री. काळे ऐ. डी. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
25 श्री. सोलंके ऐ. व्ही. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
26 श्री. राठोड व्ही. एन. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
27 श्री. रूपणार आर. टी. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
28 श्री. सरकटे आर. एल. - (प्रयोगशाळा परिचर) प्रयोगशाळा कर्मचारी
29 श्री. खराबे पी. एल. - (कार्यालय अधिक्षक) शिक्षकेतर कर्मचारी
30 श्री. काटे एस. के. - (मुख्य लिपिक) शिक्षकेतर कर्मचारी
31 श्री. बोराडे आर. व्ही. - (वरिष्ठ लिपिक) शिक्षकेतर कर्मचारी
32 श्रीमती. धनेश्वर पी. बी. - (वरिष्ठ लिपिक) शिक्षकेतर कर्मचारी
33 श्री. घनवट बी. ऐ. - (कनिष्ठ लिपिक) शिक्षकेतर कर्मचारी
34 श्री. मुळे ऐ. डी. - (कनिष्ठ लिपिक) शिक्षकेतर कर्मचारी
35 श्री. देव जे. पी. - (कनिष्ठ लिपिक) शिक्षकेतर कर्मचारी
36 श्री. गादेवाड एस. के. - (कनिष्ठ लिपिक) शिक्षकेतर कर्मचारी