पदवी विभाग

Sr No Photo Staff Name Designation Department Biodata
1 प्रा. खंदारे बी. डी. अर्थशास्त्र विभाग
2 प्रा. वायकर ए. बी. अर्थशास्त्र विभाग
3 प्रा. वानखेडे एस. एल. इंग्रजी विभाग
4 डॉ. वाघमारे एस. एस. इंग्रजी विभाग
5 प्रा. वैद्य दब्लू. आर. इतिहास विभाग
6 डॉ. एस. के. कमलकर . इतिहास विभाग
7 श्रीमती निखाते एम. एन. (तसिका तत्वावर) गणित विभाग
8 प्रा. खरात बी. एस. पदार्थविज्ञानशास्त्र विभाग
9 प्रा. राठोड एस. पी. (तसिका तत्वावर) पदार्थविज्ञानशास्त्र विभाग
10 प्रा. धोंडगे टी. बी. प्राणिशास्त्र विभाग
11 प्रा. जगताप जी. टी. प्राणिशास्त्र विभाग
12 प्रा. कांबळे के. एम. मराठी विभाग
13 प्रा. गायके आर. ए. (तसिका तत्वावर) मराठी विभाग
14 प्रा. जाग्रत वी. बी. रसायनशास्त्र विभाग
15 प्रा. धोत्रे बी. के. रसायनशास्त्र विभाग
16 प्रा. कोहीरे आर. बी. रसायनशास्त्र विभाग
17 प्रा. काळे ए. डी. रसायनशास्त्र विभाग
18 प्रा. आवटे बी. डी. राज्यशास्त्र विभाग
19 प्रा. नवल पी. एम. राज्यशास्त्र विभाग
20 प्रा. गायकवाड आर. एस. वनस्पतीशास्त्र विभाग
21 प्रा. सरवदे बी. पी. वनस्पतीशास्त्र विभाग
22 प्रा. काकडे आर. बी. Assistant Professor वनस्पतीशास्त्र विभाग
23 प्रा. दुबाले वाय. बी. वाणिज्य विभाग
24 प्रा. थिटे एम. के. वाणिज्य विभाग
25 प्रा. डॉ. सूर्यवंशी एस. यू. वाणिज्य विभाग
26 प्रा. उधाण आर. ए. वाणिज्य विभाग
27 प्रा. मुळे एन. ए. शारीरिक शिक्षण विभाग
28 प्रा. चव्हाण एस. एम. (तसिका तत्वावर) संगणकशास्त्र विभाग
29 प्रा. आल्टे आर. एन. समाजशास्त्र विभाग
30 प्रा. गहिलोद के. आर. समाजशास्त्र विभाग
31 प्रा. मुळे जी. डी सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग
32 डॉ. एस. एम. वाघोदे (तसिका तत्वावर) सूक्ष्मजीवशास्त्र विभाग
33 प्रा. डॉ. महाजन डी. बी. हिंदी विभाग
34 प्रा. डॉ. गिरी डी. व्ही. हिंदी विभाग